Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Συμβολή του Ευθυμιάδη Κώστα, Οδοντιάτρου, μέλος του Τοπ. Συμβουλίου Σταυρούπολης, υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου με την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ του Δήμου Παύλου Μελά στην Διαμόρφωση του προγράμματος της Κίνησης

Για την διεκδίκηση και απορρόφηση των  Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  του Ευθυμιάδη Κώστα
Α. Βασικές πολιτικές για την διεκδίκηση και απορρόφηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Βασιζόμενοι στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της πόλης θα προχωρήσουμε
1.Στη Δημιουργία ομάδας έργου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
(μεικτή διάρθρωση με ανθρώπους από το τμήμα προγραμματισμού, οικονομικό, τεχνικό, μέλη της διοίκησης ,δημοτικούς συμβούλους ,εκπροσώπους συλλογικοτήτων)
Βήματα δράσεων ομάδας
  • Προγραμματισμός
  • Διεκδίκηση
  • Διεκπαιρέωση-Διαχείριση
  • Ελέγχου
2.στη Στελέχωση-Επιμόρφωση ομάδας και συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά συνέδρια
3.σε Συνεργασίες
-Σε διαδημοτικά δίκτυα και περιφέρειες ανταλλαγής γνώσης εμπειρίας κοινής συμμετοχής.
-Σε πανευρωπαϊκές οργανώσεις .
1.Σύμφωνο των Δημάρχων (http://www.eumayors.eu/index_el.html)- ( συμμετέχει. Ήδη )
2.Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών (http://www.ecf.com/)
3. Κλιματική Συμμαχία (http://www.klimabuendnis.org/home.html)
4.Πόλεις της Ενέργειας (http://www.energy-cities.eu/spip.php?page=index_en)
5.Ευρω-Πόλεις (http://www.eurocities.eu/eurocities/home)
6.Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέων και Περιφερειών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον(http://www.fedarene.org/)
7.Δίκτυο Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Περιφερειών και Περιοχών (http://www.eurometrex.org/ENT1/EN/)
8.Πρωτοβουλία Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή: http://mayors-adapt.eu/taking-action/participating-cities/
-πανεπιστήμια ,ερευνητικούς φορείς
Β. Ποια προγράμματα διεκδικούμε;
Τα βασικά προγράμματα από τα οποία μπορούμε να επιχειρήσουμε τη χρηματοδότηση των «έργων» του Δήμου είναι τα εξής για την περίοδο 2014-2020.Από εκεί και πέρα μπορούμε να συμμετέχουμε και σε «κλήσεις» προγραμμάτων όπως αυτές θα προκύπτουν σε άλλα προγράμματα όπως για παράδειγμα διασυνοριακής συνεργασίας. Οι κύριοι φορείς που μπορεί να προκύψουν ανάλογες προσκλήσεις είναι:
  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
  • Το Ταμείο Συνοχής
-Άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Όνομα προγράμματος
Περιεχόμενο- Χρηματοδότηση
αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων
Χρησιμότητα-
προτεινόμενα έργα.
Μελέτες έρευνας και τεχνολογίας για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης ,δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, προσέλκυση ερευνητών
Πιθανοί συνεργάτες
Πανεπιστήμια ,ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020
Όνομα προγράμματος
Πρόγραμμα Ευρώπη για του πολίτες 2014-2020
Περιεχόμενο- Χρηματοδότηση
Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, καθώς και τις αξίες και το στόχο της Ένωσης. Σκέλος
2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά:
Α) αδελφοποιήσεις έως 250000
Β) δίκτυα πόλεων έως 150000
γ Προώθηση έργων της κοινωνίας των πολιτών. Έως 150000 για 18 μήνες
Χρησιμότητα
Κάλυψη εξόδων για ανάδειξη και ενθάρρυνση έργων πολιτών αλλά και για την διασύνδεση της πόλης σε διάφορα δίκτυα.
Προώθηση έργων της κοινωνίας των πολιτών. Αδελφοποιήσεις Πόλεων.
Πιθανοί συνεργάτες
Συλλογικότητες, πολίτες, πανεπιστήμια, σχολεία.

Όνομα προγράμματος
Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (πολιτισμός)
Περιεχόμενο- Χρηματοδότηση
Τα έργα είναι ανοιχτά σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα
Χρησιμότητα
Υποστήριξη δράσεων πολιτισμού δήμου δημοτικής επιχείρησης ΙΡΙΣ συλλόγων πολιτών
Πιθανοί συνεργάτες
Ιδιώτες καλλιτέχνες, δημοτική επιχείρηση, σύλλογοι
Όνομα προγράμματος
Περιεχόμενο- Χρηματοδότηση
Το πρόγραμμα LIFE εκτός από τα «παραδοσιακά έργα» όπως έργα πιλοτικά (καινοτόμα), επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και διάδοσης περιλαμβάνει επίσης μια νέα κατηγορία έργων , τα ολοκληρωμένα έργα , στρατηγικές και έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία θα λειτουργούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα και που θα χρηματοδοτούνται από κοινού  με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή.
Χρησιμότητα
Έργα αστικής ανάπλασης ,ανακύκλωσης.
Πιθανοί συνεργάτες
Εταιρείες, τράπεζες, άλλοι δήμοι.
-Έμμεσα μέσα από Εθνικούς φορείς.
Έργα γέφυρες από παλιό ΈΣΠΑ
Πράσινο Ταμείο

ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ) – Το νέο ΕΣΠΑ μέχρι τις 28 Απριλίου η Ελλάδα θα στείλει τα σχέδια για τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ